Arai Pump Mfg. Co., Ltd.

Osaka Plant, Japan         c engineered pump production since 1930.

Since established in 1920fs, Arai Pump has been developing with its own researches & developments,

engineering, design, production, service and sales solution.

Welcome to

     Arai Pump

    Osaka Plant, Japan

Fields of Activities

          Oil & Gas

        Hydrocarbon Processing

      Fertilizer & Chemical

    Power Generation

  Steel Industries

Heavy-Duty Fluid Processing

Osaka Plant located in the center of Osaka City since 1930

Line of Main Products - Centrifugal and Propeller Pumps

     c according to API 610 latest edition and plus.

Horizontal Products

     Overhung

     Between-BRG Multistage

     Double-Casing & Ring-Section

     Axial-Flow Circulator

     Self-Priming

     Inducer, Regenerative

Vertical Products

     Double-Casing, Wet-Pit

     Axial-Flow Circulator

     Cantilever, Inducer

Other Products

     Rotary Gear Pumps

   c Internal, External & Timing Gear

     Agitator/Mixer

   c Vertical In-Line Mixer

Contents subject to change without notice. Copyright 2005 by Arai Pump Mfg. Co., Ltd.
Arai Pump Mfg. Co., Ltd. : 1-36, 2-chome, Tsumori, Nishinari-ku, Osaka, 557-0062, Japan
Telephone No. : 81-6-6568-6661, Facsimile No. : 81-6-6568-6741

In-Line Products

     Single-Stage

     Two-Stage

     Double-Suction